ODSÚDENÝ

Odsúdený

ÚVTOS – ústav na výkon trestu odňatia slobody.
Delí sa na 3 stupne stráženia.


„Jednotka“:

Minimálny stupeň stráženia.
Takzvaná jednotka:

V takýchto ústavoch je väčšinou mierny režim, ale všetko závisí od riaditeľa ústavu, ktorý schvaľuje a prispôsobuje si ústavný poriadok podľa seba. Ústavný poriadok musí mať každý jeden odsúdený naštudovaný a riadiť sa podľa neho, akékoľvek porušenie tohto poriadku bude disciplinárne riešené.

Takzvaný jednotkár má mnoho výhod od dvojkára, či už voľnosť pohybu alebo iné výhody: možnosť viac telefonovať, vonkajšie pracoviská s dohľadom alebo bez dohľadu referenta, možnosť opustenia ústavu na vychádzku alebo návštevu domova alebo rýchlejšie schválenie mimoriadnych návštev (cudzie osoby), všetko závisí od pedagóga, ktorý má daného odsúdeného na starosti.

Na oddieli je väčšinou iba jeden referent (referent režimu), ktorý má daný oddiel na starosti, výdaj liekov, púšťanie k lekárovi, nákupy, púšťanie na pracovisko a iné činnosti, ktoré dozoruje referent.

Napríklad taká Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, je to kapacitne najväčší ústav, okolo 1450 odsúdených.
Sú tam izby, kde je 10 ľudí na izbe, 9 ľudí a aj 5, takže metre štvorcové dlhodobo nespĺňajú štandardy Európskej únie, čo je v dnešnej dobe na zamyslenie.
Teplá voda tečie len v sprche. Odsúdení, ktorí nie sú zaradení do práce, majú sprchu 2-krát do týždňa a zaradení do práce každý deň.

Výdaj stravy: chodí sa do obrovskej jedálne, kde je 300-400 odsúdených. Strava sa preberá pri výdajnom okienku na tácku. Čo sa týka nutričných hodnôt a gramáže, všetko sa ráta podľa tabuliek (podľa info zastaralých).

Práca – ak nemá odsúdený dostatok stravy, tak práca je veľmi fyzicky náročná, čo sa samozrejme odráža na výkone práce a aj kvalite.

Plat odsúdeného, takzvaná finančná odmena, sa pohybuje okolo 20 € mesačne. Závisí to od toho, či má odsúdený pohľadávky, vyživovaciu povinnosť, koľko má detí, …
50% z výplaty si zoberie ústav (náklady výkonu trestu), potom sa strhne výživné, pohľadávky, rôzne poistenia – odvody, takže 12% zostáva odsúdenému.
Pracuje sa na vnútorných pracoviskách, to sú pracoviská priamo v ústave, a potom sú vonkajšie pracoviská.
To sú rôzne firmy, fabriky a aj súkromná sféra, kde je odsúdený braný ako veľmi lacná pracovná sila. Samozrejme odsúdený nemá na výber a pracovať musí!!

Vzťahy medzi odsúdenými sú veľmi špecifické, ale ak je človek rozumný, tak sa naučí vychádzať aj s rôznymi povahami.
Nájdu sa dobrí ľudia, zlí ľudia, tak ako aj vonku, aj za múrmi je to rovnaké.

V konečnom dôsledku je jednotka dosť náročná kvôli odsúdeným, viac ľudí – veľa problémov, menej ľudí – menej problémov.

 

„Dvojka“:

Stredný stupeň stráženia.
Takzvaná dvojka:

V takýchto ústavoch je režim oproti jednotke prísnejší, ale každý odsúdený, ktorý si prešiel jednotkou aj dvojkou povie, že v dvojke sa vykonáva trest lepšie.
Samozrejme všetko závisí od riaditeľa ústavu a od ústavného poriadku, ktorý platí pre daný ústav.

V rôznych ústavoch sa to líši. Dvojkári majú o niečo prísnejší režim.
Nemajú možnosť toľko telefonovať ako jednotkári, pracoviská sú poväčšine vnútorné a aj dohľad je prísnejší. Obtiažnejšie sa vybavujú veci u pedagóga, mimoriadne návštevy, povolené veci osobnej potreby a iné.
Prísnejšie sa posudzuje správanie odsúdeného, je to prirodzené, keďže dvojkári sú odsúdení, ktorí majú vysoký trest alebo majú závažnú trestnú činnosť alebo sú opakovane vo výkone trestu a mierny režim nemá vplyv na “prevýchovu”.

Na oddieli je referentov viac, keďže je to sprísnený režim, odsúdený musí mať pocit, že tam nie je za odmenu.
Pedagógovia majú lepší prístup k odsúdeným, viac s nimi pracujú.

Vzťahy medzi odsúdenými sú vzájomne rešpektovanejšie a celkovo pocitovo sa lepšie vykonáva trest (z pohľadu odsúdeného).
Zvykne sa hovoriť, že je vo dvojke väčší kľud.

Práca je rovnako náročná ako v jednotke a rovnako ohodnotená.

Stáva sa, že v ojedinelých prípadoch je plat o niečo väčší. Všetko závisí od pracoviska a firmy, pre ktorú odsúdený pracuje.

Po odpískaní (prejdení) si jednej tretiny trestu vo dvojke, má odsúdený zo zákona nárok požiadať o preradenie do nižšieho stupňa stráženia. O tom rozhoduje súd na základe žiadosti a vyhodnotenia odsúdeného ústavom.

Napríklad taký Ružomberok – je to malý ústav, kde nie je toľko odsúdených pokope ako v iných ústavoch.
Izby majú kapacitu 10 a 4 odsúdených. Výhodou je, že na izbách sú TV prípojky a elektrina a je možnosť používať svoj TV prijímač, rýchlovarnú kanvicu alebo strojček na strihanie.

Je tam k dispozícii posilňovňa, čo je veľká výhoda. Poväčšine sa stáva, že odsúdený začne cvičiť, a tak robí niečo pre seba a svoje zdravie.

 

„Trojka“:

Maximálny stupeň stráženia.
Takzvaná trojka:

Týchto ústavov, kde sa vykonáva maximálny stupeň stráženia je veľmi málo.
Nachádzajú sa tam odsúdení, ktorí majú veľmi závažnú trestnú činnosť, sú nebezpeční.
Treba podotknúť, že súd rozhodne, do ktorého stupňa stráženia bude odsúdený umiestnený.

Režim v trojke je presne taký istý ako na väzbe. To znamená, 23 hodín zavretý a 1 hodina vychádzka.

Odsúdených na izbách je 10 a menej. Všetko sa rieši prostredníctvom žiadaniek presne ako na väzbe.

Samozrejme, že takíto odsúdení majú možnosť pracovať, ale nie všetci môžu.
Práca je skôr za odmenu. V takomto prípade je vzácnosť dostať sa z cely von viac ako na jednu hodinu. Samozrejme pracuje sa na vnútornom pracovisku. Pod prísnym dohľadom.

Aj v tomto prípade má odsúdený možnosť po odkrútení si polovice svojho trestu v trojke požiadať o preradenie do nižšieho stupňa stráženia.
Aj v tomto prípade rozhoduje súd na základe vyhodnotenia a odporúčania ústavu.

Život v trojke je veľmi ťažký, hlavne ľudia s veľkými trestami. Je to veľký nápor na psychiku. Dosť často sa odsúdení stretávajú s ,,ponorkovou chorobou ‘’.

Niektorí odsúdení sú spolu pokope aj niekoľko rokov a určite sa to prejavuje aj na vzťahoch medzi sebou. Časom sa prejavujú aj homosexuálne sklony a nie je výnimkou, že niektorí muži si tam nájdu aj partnera.

V niektorých prípadoch sa stáva, že odsúdení veľmi ťažko znášajú takéto podmienky a navštevujú psychológa a psychiatra, ktorí im predpíše lieky, antidepresíva a podobne.

Nepochybujme o tom, že na ľuďoch zanechá pobyt v takomto prostredí trvalé následky.

 

Žiadne produkty v košíku.