LEGISLATÍVA

Legislatíva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-475

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/221/

300/2005 Z.z. – Trestný zákon – SLOV-LEX

301/2005 Z.z. – Trestný poriadok – SLOV-LEX

475/2005 Z.z. – Zákon o výkone trestu odňatia slobo… – SLOV-LEX

368/2008 Z.z. – Vyhláška Ministerstva spravodlivost… – SLOV-LEX

437/2006 Z.z. – Vyhláška Ministerstva spravodlivost… – SLOV-LEX

Žiadne produkty v košíku.